Fabryka Wiertła Baildon S. A.
Oferta
Sprzedaż
Mam pytanie
Materiały do pobrania
Angielski Niemiecki
Wpisz szukany wyraz:
 
 
RELACJE INWESTORSKIE
Profil Spółki
Władze Spółki
Strategia rozwoju
Prezentacje
Dokument informacyjny
Finanse
Analizy i rekomendacje
Kalendarz wydarzeń
Prasa
Newsletter
Aby otrzymywać bieżące informacje na temat oferty naszej firmy zapisz się do newsletter'a
Kontakt dla inwestorów
Fabryka "Wiertła Baildon" S.A.
********
********
mobile: ********1
e-mail: ********
RELACJE INWESTORSKIE
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-25 08:20:40

Jedyny w Polsce producent wierteł krętych wykonanych ze stali narzędziowych szybkotnących.

36% udział w polskim rynku stalowych wierteł profesjonalnych.

 • 1908 – uruchomienie w Hucie Baildon produkcji wierteł na bazie  wytwarzanych w hucie stali narzędziowych;
 • 1955 – w ostatnim roku produkcji w starym zakładzie wytworzono 4,6 mln sztuk wierteł;
 • 1956 – przeniesienie Wytwórni wierteł do nowych obiektów;
 • 1961 ÷ 1965 – stopniowe zastępowanie dominującej dotychczas technologii frezowania nowymi technologiami walcowania i szlifowania;
 • 1970 ÷ 1980 – okres największego rozwoju, modernizacji oraz intensyfikacji produkcji;
 • Lata 90-te  XX wieku – szybki spadek popytu i produkcji wierteł, utrata większej części rynku krajowego na rzecz narzędzi importowanych;
 • 1992 ÷ 1996 – po upadku patronackiej sieci dystrybucji, uformowanie sieci niezależnych autoryzowanych dystrybutorów handlowych;
 • 1995 – Certyfikowanie Systemem Zapewnienia Jakości według normy ISO 9001;
 • 1998 – Przekształcenie Zakładu Wierteł Huty Baildon w spółkę z o. o.;
 • 2002 – minimalizacja produkcji do 2 100 000  sztuk wierteł w roku;
 • 2003 – wdrożenie  programu naprawczego;
 • 2004 – wrzesień - zakup udziałów spółki przez Pana Tadeusza Sosnowskiego;
 • 2007 – styczeń – otwarcie Salonu Firmowego w Katowicach;
 • 2007 – październik – przyznanie narzędziom typu NWKc Strong prestiżowej  nagrody głównej „Złotego Smoka Wawelskiego” na Targach Eurotool 2007;
 • 3.12.2007  – rejestracja w KRS Fabryki "Wiertła Baildon" S.A.
 • - grudzień 2007 r. – przygotowano dokument informacyjny przed wejściem na Giełdę Papierów
                 Wartościowych na rynek NewConnect
 • grudzień 2007 r. – przygotowano dokument informacyjny przed wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych na rynek NewConnect;
 • luty 2008 r. – w związku z światowym kryzysem gospodarczym decyzję o wejściu na rynek NewConnect odłożono na termin późniejszy;
 • październik 2009 r. – udział Spółki w największych targach branży narzędziowej EMO w Mediolanie.
 • listopad 2009 r. -  końcem listopada (21.11.2009 r) odbyła się licytacja komornicza nieruchomości w której Spółka prowadzi  działalność gospodarczą. W wyniku licytacji Spółka nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.
 • marzec 2010 r. – udział Spółki w targach krajowych w Kielcach;
 • wrzesień 2011 r. – udział Spółki w targach EMO w Hanowerze;
 • wrzesień 2011 r. – w dniu 16 września odbyło się NWZA na którym podjęto istotne dla Spółki  uchwały, a w szczególności dotyczące niektórych zmian w Statucie oraz   w sprawie  wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji  serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, dematerializację akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie. Ponadto NWZA podjęło kilka innych uchwał w związku z zamiarami Spółki wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek NewConnect). I tak podjęto między innymi uchwały:
   Uchwała nr 3 w sprawie splitu akcji w stosunku 1:25, czyli dokonano zamiany  akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w ilości 2.378.500 o wartości nominalnej po 2,50 zł każda, na akcje imienne uprzywilejowane serii A w ilości 59.489.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 59.489.000
  Uchwała nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki w następującym brzmieniu:
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. działając na podstawie art. 430 § 1  i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
  § 1
            1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że
            1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:----------------------------------
            „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset   czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 59.489.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 59.489.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-------------------------------------------   
            2) § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:---------------------------
            „3. Pierwotny kapitał objęty został w całości przez Wspólników przekształconej spółki i pokryty w całości w postaci majątku Fabryki „Wiertła Baildon” spółka z ograniczona odpowiedzialnością.”----
            3) § 10 pkt. c) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:------------------------
            „c) Upoważnienie przyznane jest na okres do 31 grudnia 2013 roku.”-------------
            2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały
   Uchwała nr 5  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  § 1
  Emisja akcji serii B i C
  1.Działając na podstawie przepisów art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych), o kwotę nie większą niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 6.898.900,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).-----
  2.    Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję:-----------------------------------------------------------------------
  a.    2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--------------
  b. nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,---
  3.    Akcje serii B i C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C.--------------------------------------------
  4.    Akcje serii B i C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.--
  5.    Akcje serii B i C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom zewnętrznym.------------------------------------------------------------------------------------
  6.    Umowy objęcia akcji serii B i C zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.-----------------------------------------------------
  § 2
  Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom  prawo poboru akcji przy emisji akcji serii B i C.
  2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B i C jest cel emisji akcji serii B i C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii B i C środków finansowych niezbędnych
  dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii B i C przez dotychczasowych akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------
  § 3.
  Zmiana Statutu Spółki
  1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C zmienia się Statut Spółki z dnia 01.06.2011 roku, w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:   
  „ § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) i nie więcej niż 6.898.900,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:   
  a)    59.489.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 59.489.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych),---
  b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną pokryte gotówką,------------------------------------------------------------------
  c) nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 7.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy), które zostaną pokryte gotówką.”.   
  2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał, zamieszczonych w niniejszym protokole oraz po złożeniu przez Zarząd dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji akcji serii B i C.--------------------------
  § 4
  Upoważnienie dla Zarządu
  Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:------------------------------------------
  -     ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B i C,---------------------------------------------------
  -     określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii B i C,--------------------------
  -     ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii B i C,---
  -     wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii B i C,--------------
  -   zawarcia umów o objęciu akcji serii B i C, w trybie subskrypcji prywatnej oraz ustalenia terminu zawarcia powyższych umów, -----------   
  -     dokonania przydziału akcji serii B i C,------------------------------------------------------
  -     złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki,------------------------------------------------------
  -     złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.-----
  § 5
  Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania uchwały numer 3 zamieszczonej w niniejszym protokole, z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.--------------
  Uchwała nr 6  :   w sprawie  wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
  do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji  serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, dematerializację akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.
  § 1
   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).---------------------------------------------------------------
           2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-------------
  § 2
          1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).------------------
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C.-----------------
  Uchwała nr 7 :  w sprawie  określenia ilości członków Rady Nadzorczej       
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------
  § 1
   Ustala się, że Rada Nadzorcza Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach obradować będzie w składzie pięcioosobowym.   
  § 2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------

  Uchwała nr 8 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
             Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 2 pkt. (b) Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------------
  § 1
             Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach, Pana Jakuba Wit.-------------------------------
  § 2
            Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------

  Uchwała nr 9 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej
      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 2 pkt. (b) Statutu Spółki uchwala co następuje:-------------------------------------------
  § 1
            Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach, Pana Stanisława Jarząbek.   
  § 2
            Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------


  Uchwała nr 10 w sprawie :wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

            Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:--------------------------
  § 1
            Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. postanawia, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie za obowiązki pełnione w ramach sprawowanej funkcji.----
  § 2
           Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

  Uchwała nr 12 w sprawie : zmiany Statutu Spółki
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. działając na podstawie art. 430 § 1  i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-------------------------------------------------------
  § 1
            1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 11 Statutu Spółki dodaje się kolejny punkt w brzmieniu:----------------------------------   
            „4.a) W przypadku zbycia w formie darowizny uprzywilejowanych akcji serii A należących na dzień 15 września 2011 roku do któregokolwiek z Akcjonariuszy Spółki, to darowane akcje podlegają automatycznemu umorzeniu bez konieczności powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.   
           b) Wynagrodzenie Akcjonariuszy (którzy nabyli akcje na podstawie umowy darowizny) z tytułu umorzenia akcji zostanie ustalone na podstawie sporządzonej przez Spółkę wyceny wartości Spółki, przeprowadzonej przez biuro maklerskie nie dalej niż na miesiąc przed dokonaniem darowizny akcji. W przypadku braku takiej wyceny, wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzenia akcji zostanie ustalone na podstawie wyceny przeprowadzonej przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie powyższe nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie może być wypłacone ze środków pochodzących z wyemitowania akcji serii B i C.   
            c) O ile pozwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz sytuacja Spółki, umorzenie akcji, opisane w niniejszym punkcie, nastąpi bez postępowania konwokacyjnego, przewidzianego przez przepis art. 456 k.s.h.   
            d) W terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w lit. a), Zarząd Spółki podejmie uchwałę stwierdzającą fakt wystąpienia okoliczności powodujących umorzenie, ewentualnie wystąpi do Rady Nadzorczej o dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu dokonania wyceny wartości umarzanych akcji.   
            e) Niezwłocznie po ustaleniu wartości umarzanych akcji, Zarząd dokona wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia oraz podejmie uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”                       
  § 2
             Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ----------------------------------


Do góry
 
Nasi partnerzy:
 
Kapitał zakładowy: 5.948.900 PLN; Sąd Rejonowy w Katowicach, KRS: 0000293100
Copyright 2007 Fabryka Wiertła Baildon S. A. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie m3.net
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij